Mezarlıkta Ne Duası Okunur? Nasıl Dua Edilir?

2 yillar önce 61

Mezarlıkta ne duası okunur? sorusunun cevabını bilmek, kabir ziyareti âdâbına riâyet edebilmek için oldukça mühimdir. Ölümü hatırlamak, ibret alıp âhireti düşünmek maksadıyla kabir ziyaretinde bulunmak sünnettir. Kabir ziyaretinin Perşembe, Cumâ ve Cumartesi günleri olması tavsiye buyrulmuştur.

Kabir ziyaretinde ölüye duâ etmek, Kur’ân-ı Kerîm okumak lâzımdır. Bunlar Müslüman ölüye fayda verir. Kâfir ölü ise, kendisine ne okunursa okunsun faydasını görmez.

Ancak kâfir olsun mü’min olsun her ölü işitir ve görür. Ehl-i sünnet îtikâdına göre ruh ölmez, ölüler işitir, mü’min ölü kabri başına gelip selâm veren kimsenin selâmını alır. Kabir suâli, kabrin ölüyü sıkması, bazı günahkâr Müslümanlara ve tüm kâfirlere kabir azâbı vardır. Bunlara inanmak gerekir.

Kabrin öpülmesi, kabrin çevresinde tavâf edilmesi câizdir. Fakat Hindiyye’de vâlideynin (anne-babanın) kabrini öpmeye cevâz verildiği yazılıdır. Buna kıyasla âlimler, evliyâ ve peygamber türbesini öpmenin de câiz olduğunu bildirmişlerdir. Ölüden şefâ’at istemek câizdir. Müslüman her şeyi Allahü te’âlâ’nın yarattığını bilir. Evliyâdan şefâ’at isterken onun sadece bir vesîle olduğunu düşünür.

Türbelere çaput bağlamak, mum yakmak gibi bâtıl şeylerden uzak durmalıdır. ‘Kabir ziyâret etmek, ölüden şefâ’at istemek şirktir, ölü duymaz, görmez.’ Diyenlere inanmamalı, bozuk îtikâdlardan sakınmalıdır.

Ölülerin, dünyadaki yakınlarından haberdâr olduğu, iyi işlerini gördükleri zaman sevindiği, onların kötü işlerini görünce üzüldüğü bildirildi. (İbni Ebî’d-Dünyâ)

Bunlar îmâna taalluk eden mes’eleler olduğu için mezarlıkta okunacak dualar ile ilgili bilgi vermeden önce bunları yazmakta fayda mülâhaza edilmiştir.

Mezarlıkta Hangi Dualar Okunur?

  • Kabristana girildiği zaman önce, b aleyküm yâ Ehle-dâril kavmi’l-mü’minin! İnnâ inşâAllâhü an karîbin biküm lâhikun’ denir. Böyle demek sünnettir.
  • Mezarlıkta hangi dualar okunur? Diye merak edenler şunu da ezberlemelidir: Bir kimse Müslümanın kabrini ziyaret ettiği sırada ‘Allâhümme innî eselüke-bi-hürmeti Muhammed aleyhisselâm en lâ tüazzibe hâzelmeyyit’ duâsını okursa, o ölüden kıyâmet gününe kadar azâbın kaldırılacağı bildirilmiştir. (Kaynak: Etfâl-ül müslimîn)
  • Yine Etfâl-ül müslimîn’de bildiriliyor ki; kabristana giren kişi Yâsin sûresini okuduğunda ölülerin azapları hafifletilir ve (okuyan kişiye) ölülerin sayısı kadar sevâb verilir.

Kabir Ziyaretinde Okunacak Dualar

  • Mezarlıkta nasıl dua edilir? sorusunun cevâbında şu bilgileri de nakletmemiz mümkündür:
  • Mezarlıktan geçerken İhlâs sûresi, Felak, Nas, Fâtihâ okunarak sevâbı ölmüşlere gönderilir. Sevâb taksim edilmeden (bölünmeden) hepsine ulaşır. (İmâm-ı Ahmed hazretleri)
  • Bir kimse anne-babasının ya da sadece birinin mezarını her Cumâ günü ziyâret etse ve Yâsin sûresini okusa, Yâsin’de bulunan her harf miktarınca Allahü te’âlâ’nın onu mağfiret edeceği bildirilmiştir. (İmâm-ı Râfi’î)
  • Mülk sûresinin kabir azâbından koruduğu Tirmizî ve Tergib ve Terhib’de yazılıdır.
  • İbni Abbas radıyallâhü te’âlâ ‘anh hazretlerinden rivâyet ediliyor ki Resûlullâh sallallâhü aleyhi vesellem Medîne mezarlıklarına uğrayıp şöyle buyurmuştur:
  • ‘es-Selâmü aleyküm yâ ehle’l-kubûri, yağfirullahu lenâ ve leküm, entüm selefünâ ve nahnü bi’l-eseri.’ (Tirmizî, Cenâiz)

  • Bir başka rivâyete göre mezarlıkta okunacak dualar arasında şu vardır: ‘es-Selâmü aleyküm ehle’d-diyâri mine’l-mü’minîne ve innâ inşâellâhu le-lâhikûn. Es’elüllahe lenâ ve lekümü’l-âfiyet.’ (Müslim, Cenâiz)
Tum Makaleyi Oku